Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, PGE Nowa Energia sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, ustanowione w naszej organizacji na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest PGE Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. PGE Nowa Energia sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod.pgene@gkpge.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

PGE Nowa Energia sp. z o.o. jest częścią największej w Polsce grupy energetycznej - PGE. Jednym zdań spółki jest budowa i zarządzanie siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. W związku z tym realizując zadania biznesowe dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i zakresach:

1. Proces przetwarzania danych osobowych Klientów:

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz realizacja usługi PGEdoladujauto, a także:

 • w celach rozpatrywania złożonych reklamacji lub prowadzonej innej korespondencji,
 • w celach archiwalnych (dowodowych),
 • w celach księgowych, tj. w celu wystawienia dokumentu księgowego i jego archiwizacje,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.).
 • w celu marketingu usług administratora ( na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO) – z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest marketing bezpośredni. Jeżeli Administrator będzie się z Tobą kontaktować z wykorzystaniem kanału elektronicznego lub telefonicznego w celach marketingu bezpośredniego to wcześniej uzyskamy Twoją zgodę na taki kontakt - zawsze możesz wycofać zgodę na wykorzystanie kanału komunikacji;
 • w celu udzielenia Klientom telefonicznej pomocy technicznej w przypadku zidentyfikowania przez Administratora wystąpienia problemów z usługą ładowania prądem elektrycznym baterii samochodów elektrycznych lub hybrydowych za pomocą udostępnianej przez Administratora infrastruktury.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO.

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora do czasu złożenia sprzeciwu.

Dane osobowe są pozyskiwane od Pani/Pana.

 

2. Proces przetwarzania danych osobowych kontrahentów i dostawców Administratora:

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Realizacja umowy z kontrahentem lub dostawcą jak również obrona przed roszczeniami prawnymi lub ich dochodzenie.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO.

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania - do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających lub do czasu złożenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w prawnie uzasadnionym interesie administratora.

Dane osobowe nie są pozyskiwane w inny sposób niż są pozyskiwane od Pani/Pana.

 

3. Proces przetwarzania danych osobowych w przedmiocie rozpatrywania skarg, reklamacji

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

 

Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane osobowe nie są pozyskiwane w inny sposób niż od Pani/Pana.

 

4. Prowadzenie działań marketingowych

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 172 prawa telekomunikacyjnego i art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Dane osobowe nie są pozyskiwane w inny sposób niż są pozyskiwane od Pani/Pana.

 

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) osoba, której dane dotyczą ma prawo złożenia sprzeciwu. Po złożeniu sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osoby, która wniosła sprzeciw, w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów tej osoby.

 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością PGE Nowa Energia sp. z o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe w zależności od celu przetwarzania następującym podmiotom: podmiotom z Grupy PGE, operatorowi płatności, instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom dostarczającym rozwiązania teleinformatyczne, firmom księgowym, prawniczym.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Realizacja określonych praw może zależeć od podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez PGE Nowa Energia sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa danych osobowych co do zasady nie będziemy przekazywali poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe Klienta, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym, możesz zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które mogłyby powodować skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać.

 

Polityka Plików cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

 

Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Do czego używamy plików cookies

PGE Nowa Energia sp. z o.o. stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami należącymi do PGE Nowa Energia sp. z o.o.
 • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.

 

Jakich plików cookies używa PGE Nowa Energia sp. z o.o.

Stosujemy dwa rodzaje plików:

 • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Nazwa pliku cookie

Czas ważności

_ga

2 lata

_gat

1 dzień

_gid

1 dzień

FirebaseData

stałe

UICulture

stałe

UseCarVersion

stałe

ads/ga-audiences

 sesyjne

COK2APCH

 sesyjne

OK2APRX0936040601aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm_rick

 sesyjne

COK2APRXaaaaaaaaaaaaaaaa_session_rick

1 dzień

COK2APRXaaaaaaaaaaaaaaaa_session_rick

 sesyjne

COK2AR03e582d5

1 dzień

COK2AR03e582d5

 sesyjne

COK2AR03e582d5365

 sesyjne

eZSESSID11e4ee83b6e405639d0c16c85f1fc04d

 sesyjne

eZSESSID4fc83c9715faba14a46e20e695b6224f

 sesyjne

 

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Przypominamy, że użytkownik podczas przeglądania strony może w każdej chwili dokonać konfiguracji przeglądarki w celu odrzucenia plików cookies lub otrzymywania powiadomienia w momencie, gdy są one generowane. Pod podanymi niżej linkami zawarto informacje, jak zarządzać wykorzystaniem plików cookies oraz jak anulować zgodę na ich wykorzystywanie w zależności od używanej przeglądarki.

Przeglądarki stosowane dla strony pgedoladujauto.pl:

• Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Edge

Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Należy wybrać odpowiednią opcję

• Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Safari na Ipady i Iphone’y

Przeglądarki stosowane dla strony portalkierowcy.pgedoladujauto.pl:

• Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

• Edge

Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Należy wybrać odpowiednią opcję

 

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni link:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Edge

Urządzenia mobilne:

Android

iOS (Safari)

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.